Pravni aspekti

Nakon odabira nekretnine u Crnoj Gori, fiksiranja troškova i uslova plaćanja, transakcija mora biti legalizovana - potpisati kupoprodajni ugovor.

Ugovor o kupoprodaji se potpisuje u kancelariji notara, u prisustvu notara, koji je, zauzvrat, dodatni garant zakonitosti transakcije. Od 2011. godine u Crnoj Gori djeluje Institut notara. Ovlašćenja za vršenje javnobeležničke radnje preneta su sa Sudova na notare koji imaju odgovarajuću dozvolu – licencu.

Cena notarskih usluga se procenjuje na osnovu sledećih kriterijuma:

1. Vrednost transakcije.

2. Proteklo vreme.

3. Tarifa za javnobeležničke radnje.

Za svaku akciju izdaje se službeni dokument za plaćanje.

Vector Montenegro u potpunosti prati transakciju, od prve komunikacije sa klijentom do prijema vlasničke isprave za odabrani objekat nepokretnosti.

Troškovi papirologije (preknjiženje objekta u vlasništvo kupca)

- Notarske usluge - fiksna cena, koja zavisi od vrednosti imovine. Možete provjeriti kod osoblja Vector Montenegro.

- U slučaju sticanja imovine od strane stranog državljanina, mora biti prisutan prevodilac - 50 evra/sat

- Zvanični pismeni prevod kupoprodajnog ugovora na maternji jezik kupca 20 EUR/strani (6-10 strana)

- U slučaju sticanja imovine na sekundarnom tržištu, poreska uprava izdaje račun za plaćanje jednokratne državne takse na promet nepokretnosti - 3%. Važno je napomenuti da nove nekretnine kompanija koje se bave razvojem ne podležu ovom porezu.

Detaljnije informacije možete dobiti u našim kancelarijama ili pozivom na telefon. Takođe možete ostaviti zahtev za konsultaciju, mi ćemo vas kontaktirati u naznačeno vreme.

www.nekretnine.co.me je jedinstveni katastar/registar objekata nepokretnosti u Crnoj Gori.